SODWANA HENGELKLUB

Home

Tigerfish Competition

Accommodation

Committee Members

News Letter

Contact Us

Club Competitions

Campsite Map

Club Records

Photo Gallery

Sponsors

Constitution

LINKS

mdsaa.wordpress.com

1.          

1.            NAME / NAAM

 

                        The name of the club shall be the SODWANA ANGLING CLUB.(Hereafter referred to as  

           the Club).

 

                        Die naam van die Klub is die SODWANA HENGELKLUB.(Hierna verwys na as die

           Klub).

 

                        Die hoofkantoor en die posadres van die Klub sal verander by die AJV (Algemene

           Jaarvergadering) , as dit nodig is.

 

            The headquarters and the postal address of the Club will if necessary change at the AGM.

 

2.            OBJECTIVES/ DOELWITTE

 

            The objectives of the Club shall be as follows:

 

            Die doelwitte van die Klub is die volgende:

 

2.1         To promote and conservate the sport of deep sea, rock and surf and fresh water  angling

            for pleasure only.

 

Om Diepsee, kus en varswater -hengelsport slegs vir die doel van ontspanning te bevorder en te bewaar.

 

2.2         To fulfil the objectives of a social and outdoor Club and to affiliate with Sporting Clubs.

 

                        Om die doelwitte van ‘n sosiale en buitelugklub na te kom en met ander sportklubs

                        te affilieer.

 

2.3         To promote competence in the handling of craft, including the enforcement of rules to

            govern the operation of craft and all requirements of safety according to law, which

            members of the club shall be obliged to observe;

 

            Om die owerhede behulpsaam te wees met die doeltreffende bedryf

van en beheer oor Diepseebote.

 

2.4       To promote, control and foster the act of sport fish angling in conformity and national and

            international practices and the international rules and regulations laid down from time to

            time by SADSAA. IGFA and/or other internationally accepted rules and regulations as may

           be directed by the Council. (7.2. officers).

 

2.5       The sole objective of the club is the provision of social and recreational amenities of

            facilities for its members.

 

            Die doel van die klub is die voorsiening van sosiale en ontsapnnings fasiliteite vir

            sy lede.

 

3.            UNDERLYING PHILOSOPHY AND LEGAL POSITION OF THE CLUB /

            ONDERLIGGENDE FILOSOFIE  EN REGSPOSISIE VAN DIE KLUB

 

3.1         The Club is not formed for the purpose of carrying on any business or enterprise that has

                        for its objectives the acquisition of gain by members.

                         

Die Klub word nie tot stand gebring met die doel om enige besigheid of

                        onderneming te bedryf wat die verkryging van wins deur lede as oogmerk het nie.

 

1.1         The Club is capable of suing and being sued in the name of its Chairman and Secretary in

any Court of Law in the Republic of South Africa.

 

            Die Klub  is geregtig om as eiser en verweerder op te tree in die naam van sy

             Voorsitter en Sekretaris in enige geregshof in Suid Afrika.

 

1.2         All judical proceedings shall be regarded as validly served on the Club if served on the

            Chairman and Secretary personally, but such Officers shall not be personally liable for any

            loss suffered.

 

Alle geregtelike prosesstukke word geag wettiglik aan die Klub beteken te wees

 indien hulle aan die Voorsitter en Sekretaris persoonlik beteken word , maar hierdie

 Ampsdraers is nie persoonlik aanspreeklik vir enige verlies wat gely word nie.

 

1.3         All property of the Club, moveable and immovable, shall be vested and registered in the

            name of the “Trustees of the SODWANA ANGLING CLUB”. Said Trustees shall

            be the Management Committee of the Club and shall not be obliged to file security under

            any law whatsoever.

 

            Alle eiendom van die Klub, roerend en nieroerend, is gevestig en word geregistreer

            in dienaam van die “Trustees van SODWANA HENGELKLUB”. Die genoemde

            Trustees is die Bestuurskomitee van die klub en is nie verplig om

            sekekerheidstelling ingevolge enige wet hoegenaamd te verskaf nie.

 

1.4         A copy of the Constitution and by-laws of the Club certified as such by the Chairman or

            Secretary may be accepted as evidence for any purpose whatsoever.

 

            ‘n Afskrif van die Grondwet en Reglemente van die Klub wat behoorlik as sodanig

            deur die Voorsitter of die Sekretaris gesertifiseer is, kan as bewys vir enige doelwit

            ookal aanvaar word.

 

1.5         The Club is liable only for its own debts and any assistance granted to any person or body

            shall not render it liable for the debts of such person or body.

 

            Die Klub is aanspreeklik slegs vir sy eie skulde en enige hulp wat aan enige

            persoon of liggaam verleen is, maak die Klub nie aanspreeklik vir die skulde van

             sodanige persoon of liggaam nie.

 

1.6         The liability of the members of the Club shall not be unlimited and the members shall not

            be liable for the debts of the Club of whatsoever nature and howsoever incurred, save only

            to the extent of any unpaid membership subscriptions and any other debt incurred directly

            with the Club.

 

           Lede se aanspreeklikheid is nie onbeperk nie, en lede sal nie vir enige skulde van

           watter aard of oorsprong van die klub aanspreeklik wees nie. Lede sal slegs vir

           onbetaalde ledegelde of enige ander skuld aanspreeklik wees.

 

1.7       The club binds itself to ensure that membership of the individual members thereof shall be      

          available to all persons irrespective of race, colour or creed.

 

           Die klub sal verseker dat die klub vir enige lid van enige ras, kleur of geloof 

           toeganklik sal wees.

 

1.8       The signatories to this Constitution by virtue of their signatures here to record that this

Constitution has been unanimously approved accepted and ratified by a Special Meeting of the committee,

 which meeting was held at ____________________on ______________________.

 

           Die ondertekenaars van die konstitusie verklaar deur hul handtekeninge hierop dat

           hierdie konstitusie aanvaar is op ‘n spesiale vergadering wat gehou is te

           ________________________ op_______________________________

 

3.10   The Club is founded on the following basis:

 / Die klub is gestig met die volgende doelwitte:

 

3.10.1  That the sport of deep-sea angling is an important recreational and social activity which must be encouraged and promoted and that the public must be educated to pursue it in a manner consistent with sound sporting and conservational Game Fish Association [hereinafter referred to as “IGA”] and/or other internationally accepted rules and regulations as may be directed by the Council of SADSAA.

 

Dat Diepseehengel ‘n belangrike sosiale aktiwiteit is wat aangemoedig en bevorder moet word. Die publiek moet gewys word dat diepseehengel beoefen behoort te word op ‘n gesonde basis en in oorleg met IGA (International Gamefish Association) en/of ander internasionale aanvaarbare reëls en regulasies onder leiding van die raad van SADSAA.

 

3.10.2                That the sport of Deep-sea angling is a deliberate and intentional act of angling for  

                       deep-sea fish in accordance with internally accepted ethics, rules and regulations

                       according to the most sporting methods and in the spirit of deep-sea angling.

 

                       Dat Diepseehengel eties beoefen sal word in ooreenstemming met etiek, reëls

                       en regulasies volgens sport metodes en in die gees van diepsee hengel.

       

3.10.3                That the spirit of the sport of deep-sea angling is that the skill of the angler is pitted

against the instinct, strength an behavior of the fish in such a way that the fish

stands an even chance for its life.

 

                       Dat diepseehengel in wese sal wees dat die hengelaar se vernuf getoets sal

                       word teenoor die instinkte, krag en reaksies van die vis op so ‘n wyse dat die

                       vis ‘n gelyke kans staan om te oorleef.

 

3.10.4               To keep accurate records of deep-sea fish caught, in recognized competitions and

tournaments in accordance with SADSAA and IGFA rules by anglers duly

registered with the Club and to accumulate reliable piscatorial information which

shall be available to members and any other interest bodies;

 

                     Dat data oor spesies gevang deur geregistreerde hengelaars in die klub in

                     erkende kompetisies en toernooie in ooreenstemming met SADSAA en IGFA

                     bewaar sal word soos vereis deur SADSAA en IGFA en dat die data

                     beskikbaar sal wees aan klublede en ander belanghebbendes.

  

3.10.5              To evolve, apply and enforce own guidelines of angling rules made to relate the

holding of tournaments and the keeping of tournament records or otherwise accept,

apply and enforce suitable such guidelines of angling rules.

 

Om betrokke te wees by die aanwending en afdwing van eie riglyne van hengelreels ten opsigte van toernooie en die hou van toernooi-rekords

 

3.10.6              To organize angling contests at venues stipulated by the Club from time to time.

 

                      Dat hengelkompetisies van tyd tot tyd by sekere plekke gereël sal word.

 

3.10.7              To select and propose qualified anglers to represent the Club in angling competitions.

 

                      Om klublede wat kwalifiseer te keur en voor te stel om die klub te

                      verteenwoordig in hengelkompetisies.

 

3.10.8              To promote competence in the handling of craft, including the enforcement of rules

to govern the operation of craft and all requirements of safety according to law,

which members of the Club shall be obliged to observe.

 

                      Dat bootveiligheid bevorder sal word en dat dit die veilige hantering van

                      diepseehengelbote soos vereis deur wetgewing sal insluit volgens wet en dat

                      lede van die klub dit sal nastreef..

 

3.10.9           To liaise and co-operate with all levels of government, private enterprise and

                                    other concerned and interest bodies for the protection and/or conservation of    

                                    marine fish, their habitats and their food and/or of  fishing grounds.

 

                      Dat samewerking op alle vlakke verleen sal word aan die staat, privaat

                      instansies en ander belanghebbende liggame in die beskerming/bewaring van

                      visse, hulle habitat en hulle voedsel en/of gronde.

 

3.10.10       To maintain the Club as a non-political and non-racial body abiding by the laws of 

                      the land, and to preserve its amateur status and that of it’s members.

 

                        Om die klub as ‘n  nie rassisties en nie politiese instansie te behou en dat die klub se amateurstatus bewaar sal word en die wette van die land nagekom sal word.

 

3.10.11               To design, adopt, register and award colours, badges or uniforms as required or

stipulated from time to time.

 

                        Om klubklere en kentekens te ontwerp registreer en toe te ken, soos benodig of voorgeskryf van tyd tot tyd.

 

3.10.12               To use the revenue or funds and property of the Club from whatever source

 derived to further the interests aims and objects of the Club and for such other

 purposes as the Club may deem necessary or desirable.

 

                       Om  klub fondse en eiendom te gebruik vir die bevordering van die klub se

                       doelstellings, soos die klub mag goeddink.

 

3.10.13        To purchase, improve, take on lease or in exchange hire or otherwise acquire any

movable and immovable property and rights or privileges whatsoever which may be

deemed necessary, suitable or convenient for the implementation of the objects of

the Club and to sell, let or hire, or otherwise dispose of the  whole or any part of the

assets of the Club for such consideration and upon such terms and conditions as

the Club may from time to time deem fit.;

 

                     Om  klub bates te gebruik, verhuur of verkoop tot bevordering van die klub

                    onder omstandighede soos die klub mag goed dink van tyd tot tyd.

 

3.10.14        To open and operate banking and saving accounts and any other investment

account as may be deemed necessary or requisite by the Club without any

 limitation.;

 

                      Dat ‘n bank en spaarrekening of enige ander beleggings rekeninge soos

                      nodig geag ofversoek deur klublede vir SHK by ‘n erkende instansie geopen

                      sal word tot bevordering van die klub.

 

3.10.15       To raise funds for the purpose, philosophy and objects of the Club as enunciated

herein and if deemed necessary, borrow monies upon the security of the fixed

assets and investments of the Club upon such terms and conditions as may be necessary or advisable in the circumstances.;

 

 Om fondse in te samel tot bevordering van SHK en diepseehengel.

                     Om geld te leen of te belę volgens bepalings en voorwaardes nodig of aan te

                     beveel volgens die omstandighede.

 

3.10.16        To engage the service of such person, companies or concerns upon such terms

and conditions as may be deemed expedient to give effect to the objectives of the

Club.  

 

                       Om  kenners te betrek en hulle dienste en kennis te verkry om sekere aspekte

                       van SHK se oogmerke te bevorder.

 

3.10.17         To refrain from carrying on any business that has for its objects any acquisition or

                       gain by individual members of the Club.

 

Om  geen besigheid aan te gaan wat sal lei tot verryking of voordeel van

enige klublid nie.

 

3.10.18         To affiliate with Provincial Angling Association, SADSAA and IGFA and any other

national/international body that may be deemed relevant or beneficial from time to

time to the interest and/or objectives of the Club.

 

Dat met ‘n Provinsie, SADSAA en IGFA geaffilieer sal word, sowel as enige

ander beweging of organisasie wat tot voordeel van SHK sal wees.

 

3.10.19        To maintain a comprehensive register of individual anglers of the Club and to

update such Register from time to time and at least before each annual General

          Meeting of the Club.

Om ‘n volledige lys van klublede te hou en dat die lys op ‘n gereelde basis opgedateer sal word en dat dit ten minste voor elke klub gewone vergadering gedoen sal word

 

3.10.20        To encourage compliance by the members with all requirements, which it may

           stipulate from time to time in regard to the rendering of, catch returns.

 

Om lede aan te moedig om vereistes na te kom met die verskaffing van

vangste soos gestipuleer van tyd tot tyd.

 

3.10.21         To undertake and/or support, where relevant or necessary, scientific and economic

research and studies to determine the economic and scientific impact of the sport of Deep-sea angling on the economy, environment and reserves of fish.

 

Dat wetenskaplike en ekonomiese navorsing ten opsigte van diepseehengel openlik ondersteun en bevorder sal word, vir al ook die navorsing wat betrekking het op die ekonomie en hengelbronne.

 

3.10.22        To promote the harmonious interaction in competitions and otherwise of all craft of

whatsoever nature owned or operated by the individual members of the Club.

 

Dat samewerking bevorder sal word ten opsigte van die deelname van klublede aan kompetisies en ten opsigte van die verantwoordelike gebruik van bote en  hengelvoertuie.

 

3.10.23       To abide and act in accordance with the Provincial Association and SADSAA’S aims

          and objectives as setout in their constitution’s from time to time, which constitutions   

          is hereby incorporated by reference.

 

          Dat die geaffilieerde Provinsie en SADSAA konstitusie soos vervat en hierin

          na verwys word nagevolg sal word.

 

3.10.24        To amend any provision contained in this Constitution which conflicts with any

existing or future by law, or conflicts with any of the provisions of Provincial Angling

Association and SADSAA’S constitutions, in order to remove such conflict.     

 

Dat hierdie konstitusie aangepas sal word ten opsigte van ander wette,

SADSAA en die geaffilieerde provinsie  reëls en regulasies.

 

4.       MEMBERSHIP / LIDMAATSKAP

 

4.1      The membership of the Club shall consist of boat owners and interested members of the

            public, approved by the Committee.

 

 Die lidmaatskap van die Klub bestaan uit booteienaars en belangstellende

 lede van die publiek wat deur die Komitee goegekeur is.  

 

4.2      Boat owners, for the purpose of this Constitution, shall be persons registered with the

 SODWANA ANGLING CLUB as owners of Deepseaboats under the control of this Club,

 and any one such person shall be recognized as the registered owner of such boat.

 

 

 

       Booteienaars, vir die doeleindes van die Grondwet, is persone wat by die SODWANA HENGELKLUB    

                    geregistreer is as eienaars van Diepseebote onder die beheer van die Klub en elke sodanige persoon

 word erken as die geregistreerde eienaar van sodanige boot.

 

4.3      Honorary membership of the Club may be conferred at the discretion of the   

Committee.

 

Erelidmaatskap van die Klub mag volgens die diskresie van die Komitee toegeken

word.

 

4.4   Membership of the Club shall be limited to 200 members in total.

 

        Lidmaatskap van die Klub is beperk tot ‘n totaal van hoogstens 200 lede.

 

4.5     Each member shall be proposed and seconded by Ordinary members of at least one

year’s standing. The candidate must personally known to the Proposer and/or Seconder.

The Proposer and Seconder shall sign each proposal.

 

Elke lid word voorgestel en gesekondeer deur Gewone Lede wat minstens een jaar

 lank lede is. Die kandidate moet persoonlik aan die Voorsteller en/of Sekondant

 bekend wees. Elke voorstel word deur beide die Voorsteller en Sekondant

 onderteken. Indien nie bekend aan Voorsteller of Sekondant nie, moet die

 voorgestelde lid ń proeftydperk van 6(ses) maande ń lid wees.,

 

4.6     The Committee shall have the power to accept or reject a proposal and shall not be

 required to give any reason for the rejection of a candidate.

 

 Die Komitee het die bevoegdheid om ‘n voorstel te aanvaar of te verwerp en is

 nie verplig om enige rede vir die verwerping van ‘n kandidaat te verstrek nie.

 

4.7     Each candidate for membership shall tender the entrance fees, subscriptions,

 2(two) passport photo’s,  and levies with his application.

 

 Elke kandidaat se aansoek om lidmaatskap moet vergesel wees van die

 toetreegeld, ledegeld, 2(twee) paspoort foto’s  en heffings

 

4.8     The Club shall arrange at least (4) four social events per year of which each member must

attend two of.  A written apology will be accepted.

 

Die Klub reël minstens vier (4) sosiale funksies per jaar, waarvan minstens twee (2)

deur elke lid bygewoon moet word.

 

5.  JUNIOR MEMBERS / JUNIOR LEDE

 

The          Committee may at its own discretion admit Junior Members who shall be the children under the age of eighteen

 (18) years of an ordinary Member. On attaining the age of 18 years, the Junior Member may apply for        

              membership.Junior Members who have been Junior Members for a period of not less than one year on

                     the 1ste day of January  immediately following the year during which they attained 18 years, shall be entitled

                    to admission as Ordinary Members or Lady Ordinary Members, as the case may be, upon payment of annual

 Subscription only. Junior members must be affiliated to be considered for throphies or records.

 

Die Komitee mag in sy diskresie kinders onder die ouderdom van agtien (18) jaar van gewone lede toelaat 

             as Junior Lede. Na bereiking van die ouderdom van agtien jaar mag ‘n Junior Lid aansoek doen om lidmaatskap.

 

Junior Lede wat op die eerste dag van Januarie van die jaar wat onmiddellik volg op die jaar waarin hulle die

                ouderdom van 18 jaar bereik het, reeds minstens een jaar lank Junior lede was, is geregtig op toelating

           as Gewone Lede of Gewone Dameslede, na gelang van die geval, by betaling van slegs die jaarlikse ledegelde.

Junior lede moet geaffilieer wees om in aanmerking te kom vir pryse of rekords.

 

6.       ENTRANCE FEES AND SUSCRIPTIONS

 

      Entrance Fee: R100.00 (include a  copy of the constitution)

      Annual Subscription: R280.00, (Or as determined annually at the AGM)

 

      TOETREEGELD EN LEDEGELD

 

      Toetreegeld : R100.00 (Suit in afskrif van Konstitusie)

      Ledegeld per jaar : R280.00, (Of soos besluit by die AJV)

 

      7.          Levies/Heffings

 

               The committee shall have the right at any time to impose a special levy, not exceeding R20.00 on all members

                as may be deemed advisable and such levies shall in all respects, be teated as anadditional subscription upon

                     written notification to the members. Any such levy shall be agreed to by at least 20% of the members present

 at a Special General Meeting called for such purpose.

 

Die komitee het die reg om’n spesiale heffing, tot ‘n maksimum van R20.00 per lid, te hef soos benodig van tyd tot tyd, en dat die heffing as ‘n addisionele fooi sal dien. Die heffing sal op ‘n AJV, bygewoon deur 20% van die lede, aanvaar kan word.

 

      8.           LIABILITY OF SUBSCRIPTIONS / AANSPREEKLIKHEID VIR LEDEGELD

 

                  Members failing to give written notice to the Secretary before the AGM of any year of their intention to resign, shall be liable for the following year’s subscription.

 

                  Subscriptions are due at the AGM of each year. A Member whose subscriptions or other liabilities to the Club are in arrears for a period of 90 (ninety) days shall cease to be a Member of the Club.

 

                  Lede wat versuim om die Sekretaris voor die AJV van enige jaar skriftelik in kennis te stel van hul voorneme om te bedank, is aanspreeklik vir die volgende jaar se ledegeld.

 

      Ledegeld is betaalbaar op die AJV van elke jaar.

 

‘n Lid wie se ledegeld of ander verpligtinge teenoor die klub vir ‘n tydperk van 90 (negentig) dae agterstallig is, se lidmaatskap word outomaties gekanselleer.

 

9.            Committee / Kommitee

 

                  The Management of the Club and all its business and affairs shall vest in the Committee who together shall be known as the Management Committee.

 

Die bestuur van die Klub en al sy besigheid en sake berus by die Kommitee wat gesamentlik bekend is as die bestuurskomitee.

 

9.1          OFFICERS / AMPSDRAERS

 

The officers of the Club shall be the Chairman, Vice-Chairman and Secretary of the

Management Committee who shall be elected by the members at a General Meeting. The

election of the Officers shall be decided by a show of hands or by ballot as the Committee

may decide. Two such Officers must be Deepseaboat owners. All three must be Members

of at least one (1) year’s standing. Such officers are eligible for re-election without

nomination, for a maximum term of five (5) years.

 

9.1       AMPSDRAERS

 

Die Ampsdraers van die Klub is die Voorsitter, die Vise-Voorsitter en die Sekretaris

van die bestuurskomitee, wat deur die Lede by ‘n Algemene Vergadering verkies

word. Die verkiesing van die Ampsdraers geskied by wyse van hande opsteek of

stembriefies na gelang van die Komitee se besluit. Twee van die bedoelde

Ampsdraers moet eienaars van Diepseebote wees. Aldrie moet lede wees met

minstens een (1) jaar lidmaatskap. Die Ampsdraers kan sonder benoeming

herverkies word vir ‘n maksimum-termyn van vyf (5) jaar.

 

9.2       The Committee shall consist of eleven (8) members: Chairman, Vice-

Chairman,Secretary/Treasure ,Records Officer/WeighMaster, Safety Officer and five (3)

additional members of at least one year’s standing of whom at least seven (3) shall be

boat owners. The Committee shall be elected by ballot at the Annual General Meeting

each year and retiring members shall be eligible for re-election.

Hereafter in this Constitution and in the By-Laws the term “Committee” shall mean the

Management Committee.

/

9.2       Die Komitee bestaan uit elf (8) lede: Die Voorsitter, Vise-Voorsitter, Sekretaris,

Tesourier, Rekordsbeampte, Veiligheidsbeampte en vyf (3) bykomende lede met een

jaar lidmaatskap. Minstens sewe (3) komiteelede moet boot eienaars wees. Die

Komitee word jaarliks tydens die Algemene Jaarvergadering verkies by wyse van

stembriefies en uittredende lede mag weer verkies word.

 

Hierna in die Grondwet en die Reglemente beteken die uitdrukking “die Komitee”

die Bestuurskomitee.

 

9.2.1              The Chairman shall:

 

9.2.1.1Preside as Chairman at all Council, Special and Annual General    Meetings and

                   shall have a vote and he shall have a casting vote in case of equal division of votes.

 

                  Die voorsitter sal optree as voorsitter by kommitee, spesiale en algemene

                 jaarvergaderigsen sal stemreg hę, sowel as ‘n deurslaggewende stem by

                 gelykopverdeling van stemme.

 

9.2.1.2Present a written report to the Annual General Meeting.

 

                          ‘n Skriftelike verslag indien by die AJV.

 

 

9.2.1.3                      Conduct, institute or defend legal proceedings on behalf of the Club and be   

                          empowered to take evidence on commission of an urgent nature, subject to  

                          ratification of the council.

 

                             Regsprosedures instel of verdedig namens die klub.

 

9.2.1.4                     Be empowered to make all announcements, press releases and other         

                          communications with the press media and other bodies, organizations and the

                             world at large on behalf of the Club.

 

                             Bevoeg wees om media verklarings namens die klub te doen

 

9.2.1   The Vice-Chairman shall:  

             In the absence of the Chairman, preside alternatively as the Chairman of all Council and

            Annual General Meetings and shall then assume the function of the Chairman as defined  

           in Clause 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.3, 9.2.1.4

 

              Die ondervoorsitter sal in afwesigheid van die voorsitter, as voorsitter optree by alle

             komitee vergaderings sowel as AJV en spesiale     jaarvergaderings en sal bevoeg

             geag te wees om te ageer in gevolge regulasies  9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.3 en 9.2.1.4.   

                                                 

9.2.2   The Secretary shall:

                        Keep minutes of the proceedings of all Council, Special and Annual General Meetings.

 

Die sekretaris sal:

Notules neem by alle vergaderings van klub (komitee, AJV en spesiale JV)

 

9.2.2.1      Keep and maintain all secretarial and administrative records as may be necessary

     and as determined by the Council from time to time.

 

                      Sekretariële data hou en bewaar soos deur die komitee bepaal.

 

9.2.2.2     Maintain the Register referred to in Clause 3.10.19

 

                       Die data van klousule 3.10.19 op datum hou.

 

9.2.2.3     Present a written report at the Annual General Meeting reflecting all the    

     transactions, resolutions and actions of the Council and its sub-committees.

             

                     ‘n Geskrewe verslag indien by die AJV wat al die handelinge en aksies van die      

                      komitee sal weerspieel.

 

9.2.2.4     On dissolution of this Council continue with the activities until such time as a new  

                     Council has been formed.

 

                       In geval van ontbinding  van die komitee, al die nodige aktiwiteite aan die

                        gang hou totdat die nuwe komitee bepaal is.

 

9.2.3     The Treasurer shall:

 

9.2.3.1        Be responsible for the collection of dues and proper administration of all monies

                      and funds of the Club.

 

                        Die tesourier sal:

                       Verantwoordelik wees vir die insameling van alle fondse en behoorlike   

                       administrasie van  SHK se fondse.

 

9.2.3.2Be responsible for the maintenance and updating of books of accounts and other

                     documents of the Club of whatever nature.

 

                        Die boekhouding van SHK hanteer.

 

9.2.3.3Prepare Statements and Accounts which shall be audited in accordance with sound

                        accounting practice, copies whereof shall be circulated by the Secretary to all

                        Members no less than 30(thirty) days prior to the date of the Annual General

                        Meeting for ratification at such Annual General Meeting.

 

                        State opstel wat behoorlik geoudit sal word, en waarvan afskrifte deur die

                        sekretaris van klousule 9.2.3 aan alle lede gestuur sal word, nie later as 30

                        dae voor die AJV , vir goedkeuring by die AJV.

 

9.2.3.4                Deposit all monies belonging to and received by the Club in a Banking Account

nominated by the Council from time to time for the credit of the Club.

 

                        Fondse deponeer in bankrekenings soos bepaal deur die komitee.

 

9.2.3.5                Ensure that all payments made by the Club are made by cheque signed on behalf

of the Club by the Treasurer and either one of the Chairman or Vice-Chairman or by electronic transfer or from the petty cash in the possession of the Treasure and shall be drawn on the abovementioned Banking Account of the Club.

 

                        Betalings namens die klub doen deur ‘n tjek, geteken deur hom/haarself en

                        die voorsitter of ondervoorsitter of deur kontant of elektroniese oordrag.

 

9.2.3.6                Ensure that all the assets (including trophies) of the Club are properly insured in

accordance with the directives of the Council.

 

                        Verseker dat alle SHK bates (insluitend alle trofeë) verseker is.

 

9.2.3.7                Keep proper books of accounts reflecting all transactions of the Club.

 

                        Behoorlike data hou van al die rekeninge van SHK.

 

9.2.3.8                Hold all property, funds and other assets in the name of the Club and keep a Proper

Register.

 

                        Al die bates en fondse van SHK bewaar en ‘n behoorlike register daarvan hou.

 

9.2.3.9                Serve notice by registered post on any Member which is 30 (thirty) calendar days in

arrear with its subscriptions and levies.  

 

            Geregistreerde kennisgewings stuur ten opsigte van agterstallige ledegelde

            aan enige lid wie se ledegeld 30 (dertig) dae agterstallig is.

 

 

 

10     POWERS OF THE COMMITTEE / BEVOEGDHEDE VAN DIE KOMITEE

 

Without prejudice to its general powers and duties, the Committee shall have the following powers and duties:

 

Sonder beperking van sy algemene bevoegdhede en funksies, het die Komitee die volgende bevoegdhede en funksies.

 

 

10.1To invest and deal with moneys or assets of the Club not immediately required, to

            be used in such manner upon such conditions and upon such securities as may from time   

            to time be determined.

 

              Om gelde of bates van die Klub wat nie onmiddellik benodig word nie, te belę en

              daarmee te handel op so ‘n wyse en onder sodanige voorwaardes en teen sodanige

              sekuriteite as wat van tyd tot tyd bepaal word.

 

10.2    To appoint any eligible Member to fill, until the next Annual General Meeting, any vacancy

           occurring in the Committee or Sub-committee, providing that the appointment of a member

            to fill a vacancy shall not affect the position of other Members of the Committee.

 

           Om enige bevoegde lid aan te wys om, tot die volgende Jaarlikse Algemene

           Vergadering, enige vakature wat in die Komitee of ‘n Sub-Komitee ontstaan, te vul

           met dien verstande dat die aanwysing van ‘n lid om ‘n vakature te vul, nie die

           posisies van die ander lede van die Komitee sal aantas nie.

 

 

10.3To meet at least once every one calendar month and cause to be kept proper minutes of

its meetings. At all meetings of the Committee, six (6) shall form a quorum and the Chairman shall have a vote as well as a casting vote. In the event of a status quo the casting vote of the Chairman will resolve the issue by reverting to the situation before the vote was taken. A Committee member not attending three consecutive meetings will cease to remain a committee member and a substitution may be co-opted.

 

Om minstens een maal elke kalendermaand te vergader en ‘n behoorlike notule van elke vergadering te laat hou. By alle vergaderings van die Komitee maak ses (6) lede ‘n kworum uit en het die Voorsitter ‘n gewone stem sowel as ‘n beslissende stem. In die geval van ‘n staking van stemme gee die beslissende stem van die Voorsitter die deurslag en sal die situasie terugkeer soos voor die stemming.

 ‘n Lid van die Komitee wat versuim om drie (3) agtereenvolgende vergaderings by    

 te woon, hou op om ‘n lid van die Komitee te wees en die Komitee sal ‘n   

 plaasvervanger verkies.

 

10.4    To make, vary or repeal By-Laws for the carrying out of the provisions

           contained in these rules, for the management of the affairs of, and the premises of the   

           Club and generally for all matters connected with the Club.

 

           Om reglemente vir die behoorlike uitvoer van die bepalings van hierdie Grondwet,

           vir die bestuur van die sake en die persele van die Klub en in die algemeen vir alle

           aangelenthede met betrekking tot die Klub, te maak, te wysig of te herroep.

 

 

 

10.5   To appoint, dismiss and regulate the procedure of sub-committees

           And to delegate any of the powers of the Committee to such sub-committees.

 

           Om Sub-Komitees aan te wys en te ontbind, die prosedure van Sub-Komitees voor

           te skryf en enige van sy bevoegdhede aan sodanige Sub-Komitees te delegeer.

 

10.6To direct and provide for the receipt, custody, employment, management,

           remittance and expenditure of money and funds of the Club.

 

           Om beheer uit te oefen oor en voorsiening te maak vir die ontvangs, bewaring,

           aanwending, kontrolering, uitbetaling en besteding van die geld en fondse van die

           Klub.

 

10.7    To expel or suspend for such period the Committee thinks fit, any Member guilty in its

opinion of conduct unbecoming a lady or gentlemen, or conduct calculated to be

prejudicial to the interest and reputation of the Club.

 

Om enige lid wat na die Komitee se mening skuldig is aan gedrag wat onbetaamlik is vir ‘n dame of ‘n heer en wat daarop bereken is om die belange of die aansien van die Klub te banadeel, onthef van sy voorregte vir sodanige tydperk as wat die Komitee wenslik dink.

 

10.8    To settle any matter in dispute which has been submitted in writing to the

           Committee.

 

Om ‘n dispuut oor enige aangeleentheid wat skriftelik aan die Komitee voorgelę is, te besleg.

 

10.9    To remove from the Membership Roll the name of any member who has

           ceased to be a Member of the Club for any reason.

 

Om die naam van enige lid wat om enige rede opgehou het om ‘n lid van die Klub te wees, van die naamlys van lede te verwyder.

 

10.10                 To make By-Laws as to the conditions generally upon which visitors may be

admitted to the Club and all matters connected therewith and to make By-Laws regarding the operation of ski-boats.

 

Om reglemente te maak met betrekking tot die algemene voorwaardes waaronder besoekers die Klub toegelaat kan word en alle aangeleenthede daarmee in verband staan en om Reglemente te maak ten opsigte van die gebruik en hantering van Diep-see bote.

 

10.11                 To enter into agreement, subject to the approval of Members in General

           Meeting, with other similar Clubs, upon such terms as the Committee may see fit, for

          reciprocal rights of the members of such Clubs and this Club.

 

Om, onderworpe aan die goedkeuring van Lede by ‘n Algemene Vergadering, ooreenkomste met ander soortgelyke Klubs aan te gaan, op sulke voorwaardes as die Komitee goed dink, vir wedersydse regte van lede van sodanige Klubs en hierdie Klub.

 

 

10.12 To resolve any doubt or dispute as to the proper construction of any of these Rules of the  

By-Laws of the Club.

 

Om uitsluitsel te gee in gevalle van twyvel of dispuut aangaande die vertolking van enige bepalings van hierdie Grondwet of die Reglemente van hierdie Klub.

 

10.13 To frame from time to time tariffs or fees and charges.

 

           Om van tyd tot tyd tariewe, fooie en gelde te bepaal.

 

11.    ANNUAL GENERAL MEETING / ALGEMENE JAARVERGADERING

 

An Annual General Meeting shall be held not later than last day in May in each year for the purpose of receiving the report of the outgoing Committee and the Annual Balance Sheet and Accounts: of transacting any special business with regard to the constitution of which due notice has been given: and discussing generally the affairs of the Club. The Committee for the ensuing year shall be elected. All other General Meetings shall be called Special General Meetings.

 

‘n Algemene Jaarvergadering word gehou nie later nie as die laaste dag van Mei in elke jaar vir die doeleindes om die verslag van die uitgaande Komitee en die jaarlikse Balansstaat en Rekeninge te ontvang, om enige spesiale sake met betrekking tot die Grondwet, waarvan behoorlik kennis gegee is, af te handel en in die algemeen die sake van die Klub te bespreek. Die Komitee vir die volgende jaar word dan verkies. Alle ander Algemene Vergaderings word Spesiale Algemene Vergaderings genoem.

 

12.   NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING / KENNISGEWING VAN ALGEMENE  

       JAARVERGADERING

 

Notice of the Annual General Meeting and the business to be transacted thereat shall be posted/e-mailed or SMS to each Ordinary Member at least thirty (30) days before the date of the Meeting. Items for inclusion on the Agenda must reach the Secretary at least fourteen (14) days before the meeting.

 

Kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering en die sake wat daar behandel sal word, word ten minste dertig (30) dae voor die datum van die vergadering aan elke Gewone Lid gepos/e-pos of SMS. Items vir insluiting in die sakelys moet die Sekretaris minstens veertien (14) dae voor die vergadering bereik.

 

13.   NOTICE OF SPECIAL GENERAL MEETING / KENNISGEWING VAN SPESIALE

        ALGEMENE VERGADERINGS

 

Notice of Special General Meetings shall be posted to each member at least fourteen (14) days before the date of such meeting, provided however that the Committee may call a Meeting upon shorter notice in the event of any urgent matter arising which requires a decision of members.

 

Kennisgewing van Spesiale Algemene Vergaderings word ten minste veertien (14) dae voor die datum van sodanige vergadering aan elke lid gepos met dien verstande egter dat die Komitee sodanige vergadering met korter kennisgewing mag belę indien ‘n dringende saak voorkom waarvoor ‘n besluit deur die Lede nodig is.

 

 

 

 

14.   CALLING OF SPECIAL GENERAL MEETINGS / BELę VAN SPESIALE ALGEMENE  

  VERGADERINGS

 

The Committee may at any time call a Special General Meeting and it shall do so upon a requisition sighed by 20 members specifying the object for which such Meeting is required. The Notice of such Meeting issued to Members shall specify the purpose for which such Meeting is called and, that the Committee my bring forward any business which it may consider urgently requires decision by the Members, no business other than so specified may be transacted at such Meeting.

 

Die Komitee mag ter eniger tyd ‘n Spesiale Algemene Vergadering belę en met sodanige vergadering belę op grond van skriftelike versoek wat deur enige twintig (20) Lede onderteken is en waarin die doel waarvoor sodanige vergadering benodig mag word, uiteengesit is. Die kennisgewing van sodanige vergadering wat aan lede uitgereik word, moet die doel waarvoor die vergadering belę word, vermeld en dat die Komitee enige sake mag voorlę waarvoor daar na sy mening besluite deur die Lede dringend benodig word. Geen ander sake as die wat aldus vermeld is, mag by sodanige vergadering behandel word nie.

 

15.   QUORUM / KWORUM

 

The quorum at General Meetings shall be ten percent (10%)of paid  up registered Members.

 

Die kworum by Algemene Vergaderings is tien persent (10%)van opbetaalde geregestreerde lede.

 

16.   CHAIRMAN AT GENERAL MEETINGS / VOORSITTER BY ALGEMENE VERGADERINGS

 

 

The Chairman of the Committee if not present, the Vice-Chairman shall take the Chair at any General Meeting. If the Vice- Chairman is present and not willing to preside, the members present shall choose one of their number to be the Chairman.

 

Die Voorsitter van die Komitee of, indien hy nie aanwesig is nie, die Vise-Voorsitter neem die Stoel in by enige Algemene Vergadering. Indien die Vise-Voorsitter aanwesig is maar nie gewillig is om voor te sit nie, kies die Lede een uit hul geledere ‘n  Voorsitter.

 

17.   VOTING AT GENERAL MEETINGS / STEMMING BY ALGEMENE VERGADERINGS

 

Only paid-up Members of good standing may vote at General Meetings. All questions submitted to a General Meeting shall (unless a ballot is demanded) be decided by a show of hands. A ballot may be demanded by any five (5) Members present and shall be taken at once. The vote of the majority shall bind the minority. In the event of their being an equality of votes, the Chairman shall have the casting vote in addition to his deliberative vote.

 

Non-boat-owners may not vote on any matter affecting the operation of Deepseaboats.

 

Slegs Lede van goeie stand en wie se ledegeld betaal is, mag by Algemene Vergaderings stem. Daar word oor alle aangeleenthede wat aan ‘n Algemene Vergadering voorgelę word, beslis deur die opsteek van hande, tensy ‘n stemming by wyse van stembriefies geëis word. ‘n Stemming by wyse van stembriefies mag deur enige vyf (5) aanwesige lede geëis word en sodanige stemming word dan dadelik gehou. Die stemme van die meerderheid is bindend op die minderheid. In die geval van ‘n staking van stemme het die Voorsitter ‘n beslissende stem benewens sy gewone stem.

 

Persone wat nie booteienaars is nie mag nie stem oor enige aangeleentheid wat op die hantering en bedryf van Diepseebote betrekking het nie.

 

18.   FINANCIAL YEAR / BOEKJAAR

 

The Club’s financial year shall end on the 30th day of March of each year.

 

Die Klub se finansieële jaar  eindig op die 30ste dag van Maart elke jaar.

 

19.   ACCOUNTS / REKENINGE

 

The Committee shall cause full and true accounts to be kept of the whole of the assets, liabilities, receipts and expenditure of the Club.

 

At the Annual General Meeting in every year the Committee shall place before the Members a statement of the Income and Expenditure for the past year and a Balance sheet, duly audited and sighed by the Chairman, Secretary, Treasurer  and certified by the Auditor showing the financial position of the Club at the 30th day of March last past, and Report by the Committee.

 

Die komitee laat volledige en ware rekeninge hou van al die bates en laste en alle ontvangstes en uitgawes van die Klub.

 

By die Algemene Jaarvergadering elke jaar lę die Komitee ‘n opgawe van die inkomste en uitgawe van die Klub vir die afgelope boekjaar aan die Lede voor asook ‘n balansstaat wat behoorlik deur die Voorsitter, Sekretaris en Tesourier geoudit en onderteken en deur die Ouditeur gesertifiseer is en wat die finansiële posisie van die Klub op die laas verstreke 30ste dag van Maart aantoon, asook ‘n verslag deur die komitee.

 

20. ADRESSES OF MEMBERS / LEDE SE ADRESSE

 

Members shall notify the Secretary in writing of any change of address. Registered mail and all the correspondence posted to any Member at his last known address and telephone nr’s  shall be deemed to have received by him.

 

Elke lid moet die Sekretaris skriftelik in kennis stel van enige verandering in sy adres en telefoonnr’s.

Geregestreerde posstukke en alle briefwisseling wat aan enige lid na sy laasbekende adres gepos is, word geag deur hom ontvang te wees.

 

21.  RESIGNATION OF MEMBERSHIP AND REINSTATEMENT / BEëNDIGING EN  

      HERSTEL VAN LIDMAATSKAP

 

Any Member desirous of resigning his Membership, must tender his resignation in writing to the Committee, who shall accept the same, provided that all the amounts due by such member shall have been paid, including his subscription to the last day of the year during which his resignation is received. The Committee shall have power to re-instate, on such condition as it may think fit, a Member who has applied to be re-instated.

 

 

n Lid wat sy Lidmaatskap wil beëndig moet sy bedanking skriftelik indien by die Komitee wat die bedanking aanvaar mits alle bedrae wat deur sodanige lid verskuldig is, betaal is insluitend sy ledegeld tot die laaste dag van die jaar waarin sy bedanking ontvang is. Die Komitee het die bevoegdheid om Lidmaatskap van ‘n Lid wat bedank het en daarom aansoek doen te herstel op sodanige voorwaardes as wat die Komitee goeddink.

 

22.         LIMITATION OF LIABILITY / BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

 

a.            The limitation of any Member shall be limited to the amount due by him to

            the Club.

 

            Die aanspreeklikheid van ‘n lid is beperk tot die bedrag wat hy aan die Klub   

            verskuldig is.

 

b.            No liability shall attach to the Club in respect of property of any Member or

           his guests, which may be lost, damaged or stolen on or from the Club premises.

 

           Die Klub is in geen opsig aanspreeklik ten opsigte van enige besittings van ‘n lid of  

           sy gaste wat op of van die persele van die Klub verloor, beskadig of gesteel word   

           nie.

 

23.         INDEMNITY / VRYWARING

 

Members of the Committee and Officials of the Club, shall not be liable for anything done or omitted to be done on the exercise of their duty or supposed duty, unless it was due to their own willful neglect or default and they shall be indemnified by the Club for any liability they may occur to any other person as a result of such exercise unless that liability arose from such willful neglect or default aforesaid.

 

Lede van die Komitee, en Ampsdraers van die Klub is nie aanspreeklik vir enige iets wat gedoen of nagelaat is in die uitvoering van hulle pligte of veronderstelde pligte tensy dit die gevolg is van hul opsetlike nalatigheid of versuim en hulle word deur die Klub gevrywaar van enige aanspreeklikheid waaraan hulle blootgestel mag wees teenoor enige ander persoon as gevolg van die uitvoering van sodanige pligte tensy daardie aanspreeklikheid ontstaan as gevolg van die voornoemde opsetlike nalatigheid of versuim.

 

24.         WINDING UP / ONTBINDING

 

The Club may be wound-up by the resolution of not less than three-fourths (75%) of the votes of the Members present at a Special General Meeting of the Club, of which at least thirty (30) days notice has been given to every Member.

 

The Members in General Meeting shall appoint a liquidator and may give directions as to the method of winding-up and the distribution of assets.

 

Die Klub mag ontbind word deur ‘n besluit wat geneem is met minstens drie vierdes (75%) van die stemme van die Lede wat aanwesig is by ‘n Spesiale Algemene Vergadering van die Klub waarvan ten minste dertig (30) dae kennis aan elke lid gegee is.

 

Die Lede-in-Algemene-Vergadering stel likwedateure aan en mag die wyse voorskryf waarop die Klub afgewikkel en die bates verdeel moet word.

 

25.         GENERAL / ALGEMEEN

 

The Committee shall be competent to deal with all the matters not covered by the Constitution, subject to notification at the next Annual General Meeting.

 

Die Komitee is bevoegd om met alle aangeleenthede waarvoor daar nie in hierdie Grondwet  voorsiening gemaak is nie, te handel met dien verstande dat verslag daarvoor gedoen word by die eersvolgende Algemene Vergadering.

 

26.         REGISTRATION / REGISTRASIE

 

26.1    The number of Deepseaboats registered shall be as limited by the SODWANA

ANGLING CLUB and the registration number shall be the property of the SODWANA

ANGLING CLUB and can only be allocated by resolution of the Management Committee.

 

Die getal Diepseebote wat geregistreer word, mag nie die beperking wat deur die SODWANA HENGELKLUB opgelę word, oorskry, nie en die registrasie nommer is die eiendom van SODWANA HENGELKLUB.

 

Sodanige registrasie nommer word slegs toegeken deur ‘n besluit van die Bestuurskomitee.

 

26.2    No boat is to be operated by a Member unless it is properly registered. Application

for registration of boats or re-registration  on change of ownership of boats, shall be dealt  with by the Management Committee, who will make the necessary allocation.

 

Geen boot mag deur ‘n lid bedryf word tensy dit behoorlik geregistreer is nie. Aansoeke om die registrasie van bote of om her-registrasie by ‘n verandering van eienaarskap, word oorweeg deur die Bestuurskomitee wat die nodige toewysing doen.

 

26.3    The registered owner of the boat shall be held responsible for the operation of the

boat. Where there are two owners of any one boat, only one such owner will be recognized as the registered owner.

 

Die geregistreerde eienaar van ‘n boot word verantwoordelik gehou vir die bedryf van die boot. Waar ‘n boot aan meer as een eienaar behoort, word slegs een van die eienaars as die geregistreerde eienaar erken.

 

26.4     All boats and equipment are to be examined and certified by the safety officer conforming to SADSAA regulations and By-Laws of the Club before registration and annual registration.

 

Voor registrasie en die jaarlikse registrasie moet bote en toerusting deur die Veiligheidsbeampte ondersoek en gesertifiseer word in ooreenstemming met die regulasies van die Suid-Afrikaanse Diepsee Hengelvereniging en die Verordeninge van die Klub.

 

26.5    The Committee may at its discretion call on any prospective registered owner to validate

his ability both morally and financially to operate a Deepseaboat without jeopardizing the other Members of the Club.

 

 

Die Komitee mag in sy diskressie enige eienaar van ‘n geregistreerde boot aansę om bewys te lewer van sy bevoegdheid, asook morele en finansiële standaarde, om ‘n Diepseeboot te bedryf sonder om die ander lede van die Klub in die wiele te ry of benadeel.

 

26.6    Each registered owner and his boat and each member of the Club must put at sea

at least one SAC Club Competition every 24 months subject to appeal to the Management Committee, which appeal must be in writing.

 

Elke geregistreerde eienaar en sy boot en elke lid van die Klub moet aan ten minste een SHK Klub-Kompetisie in elke 24 maande deelneem met dien verstande egter dat albei skriftelik by die Bestuurskomitee mag appél aan teken.

 

26.7    A Deepseaboat shall conform to the specifications laid down by the SA deep-sea

Angling Association.

 

‘n Diepseeboot moet voldoen aan die spesifikasies wat deur die Suid-Afrikaanse Diepsee Hengelvereniging voorgeskryf is.

 

27.         CLAIMS FOR SOUTH AFRICAN OR WORLD RECORDS / AANSPRAKE OP SUID-

           AFRIKAANSE EN WĘRELD REKORDS

 

Any fish caught by any method of fishing in accordance with International Game Fishing Association rules is ligible for a record claim if it outweighs the existing record in its line class.

 

Record classes are based on the wet testing strength of the actual line used in making the catch whether linen or synthetic. Metal lines are prohibited. All claims must be accompanied by a 10m sample of the actual line used in making the catch. If a double line was used, 5m of the double line must be included with 5m of the line next to it. If less than 5m was doubled, the entire double line must be included in the 10m sample. The sample must be in one piece.

In 12 (5.45), 20 (9.09), 30 (13.63) and 50-lb. (22.72) kg class claims, the entire double line taken from the end of the knot must be submitted.

 

Backing: If two lines of different test strength, spliced or tied together, are used in taking a fish, that catch shall be classified under the heavier of the two lines and a sample of both lines must be submitted.

/

Enige vis wat gevang is deur middel van enige manier van hengel wat in ooreenstemming is met die reëls van die “ International Game Fishing Association” kom in aanmerking vir ‘n aanspraak op ‘n rekord indien dit meer weeg as die bestaande rekord in die betrokke lynklas.

 

Rekordklasse is gebaseer op die nat toetssterkte van die lyn wat werklik vir die vangs gebruik is (linne of sinteties). Lyne van metaal is verbode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Alle aansprake moet vergesel wees van ‘n tien (10) meter monster van die lyn wat werklik gebruik is om die vangs te maak. Indien ‘n dubbellyn gebruik is, moet 5 meter van die dubbellyn ingesluit word saam met 5 meter van die lyn daarnaas. Indien minder as 5 meter van die lyn verdubbel was, moet die hele dubbellyn in die monster van 10 meter ingesluit wees. Die monster moet in een stuk wees.

 

 

 

In die geval van aansprake in die 12 (5.45), 20 (9.09), 30 (13.63) en 50 pond (22.72) kg (kilogram) klasse, moet die hele dubbellyn vanaf die end van die knoop voorgelę word.

 

Steunstuk: Indien twee lyne van verskillende toetssterkte, hetsy gelas of aanmekaar vasgeknoop, by ‘n vangs gebruik word, word daardie vangs geklassifiseer onder die swaarste van die twee lyne en ‘n monster van albei lyne moet voorgelę word.

 

28.         TACKLE RULES / REëLS TEN OPSIGTE VAN GEREI

 

As laid down by the “Deep Sea Section” of the South African Deep-Sea Anglers Association.

 

Soos voorgeskryf deur die Diepsee-Afdeling van die Suid-Afrikaanse Diepsee Hengelvereniging.

 

 

 

 

 


Site Sponsored by D7 Boating

Home | Tigerfish Competition | Accommodation | Committee Members | News Letter | Contact Us | Club Competitions | Campsite Map | Club Records | Photo Gallery

Thanks for visiting the site. Comments contact the Webmaster

POSBUS 872 - PONGOLA - 3170 - TEL/FAX 034 4132256